Strategisch advies

Elaine Toes heeft meer dan tien jaar gewerkt als senior organisatieconsultant. Vanuit dit veelzijdig inzicht biedt Barucha strategisch advies. Het kan gaan om keuzes voor de dienstverlening van jullie organisatie en wijzigingen in de samenwerkingspartners. Bij Barucha staat centraal dat de hele organisatie meedoet waar dit kan en dat alle belangrijke stakeholders, intern en extern, worden betrokken.

Voorbeelden:

  • Ketenregie tussen organisaties. Het bevorderen van samenwerking tussen meerdere partijen. Inspirerend werken aan synergie, transparantie en collectieve kwaliteit. Met partijen wordt verkend wat de gezamenlijke ‘bedoeling’ is. Door deze verkenning worden partijen verder bijeengebracht. Er wordt advies gegeven over verbetermogelijkheden, zo concreet als wenselijk is. Combinatie met interim-management mogelijk.
  • Alignment. Afstemming tussen afdelingen om aan kerndoelen in de organisatie te werken. Advisering om te werken naar een coherentere organisatie. Procesanalyse in de workflows tussen medewerkers en afdelingen, aandacht voor de relatie tussen primair proces en bedrijfsvoering. Samenwerken wordt weer leuk.
  • Arbeidsmarktbeleid, in aansluiting op strategische doelen van de organisatie: werving, selectie, vlootschouw, opleiding, outplacement.
  • Versterken en moderniseren medezeggenschap (ondernemingsraad en/of cliëntenraad). Op weg naar (nog) constructievere samenwerking tussen interne stakeholders. Bij Barucha is deskundigheid aanwezig over de dynamiek in de bestuurlijke driehoek (OR, RvB, RvT), over medezeggenschap op concernniveau (cliënten en medewerkers) en over de activering van cliëntenraden en studentmedezeggenschap.
  • Werving en selectie. Barucha is op aanvraag beschikbaar voor consultancy bij het werven en selecteren van management, directie in het maatschappelijk domein, waaronder PO en beroepsonderwijs.
  • Koersverandering en herijking van de maatschappelijke taak, eventueel in combinatie met een interim-opdracht. Hierbij worden alle externe en interne stakeholders van meet af aan betrokken bij het bepalen van de doelen. Scenario-ontwikkeling kan een tussenstap zijn bij koersverandering. Het gaat om onderzoek naar, advies over en herijking van de maatschappelijke taak van de organisatie.
  • Organisatieonderzoek. Op basis van interviews en documentanalyse wordt met strategisch en tactisch management een aanpak bepaald voor een komende planperiode. Er wordt eerst een kwalitatieve analyse van de organisatie gemaakt: een foto van de organisatie met als uitkomst door externe en interne stakeholders gedragen meerjarendoelen. Het op basis daarvan opgestelde meerjarenplan kan heel concreet gemaakt worden, maar ook op hoofdlijnen worden opgeleverd.

Contactgegevens

Bovenstaande voorbeelden zijn vanzelfsprekend een selectie van de mogelijke bijdrage die Barucha kan leveren. Wat uw vraag ook is en hoe uw situatie er ook uitziet, u bent hierbij van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Door een eerste gesprek wordt vaak wel duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor een vervolg. Neem daarom gerust contact op met Barucha om dit samen uit te werken. De ervaring leert dat in een persoonlijk gesprek de eigenlijke vraag verrassend uit de hoek kan komen. Daarna ontvangt u eerst een schriftelijke offerte en bepaalt u of u met Barucha aan de slag wilt gaan. De planning vindt in overleg plaats en startmoment is afhankelijk van op dat moment lopende opdrachten. Barucha is via Elaine Toes bereikbaar: